به روز رسانی سیستم

به روز رسانی سیستم
برای حفظ کارآیی و همسویی با تغییراتی که در رویه های کسب و کار ایجاد می شود، سیستم SAP باید دائماً همگام با تغییرات ارتقاء یابد. با رشد و توسعه کسب و کار ضرورت راه اندازی ماژول هایی که هنوز نصب یا اجرا نشده اند، احساس می شود. به روز رسانی باید روی سیستم داخلی صورت گیرد تا بتوان آن را با سیستم جدید هماهنگ کرد. پس از پیاده سازی SAP و همگام با رشد سازمان نیاز به انطباق و هماهنگی سیستم با فرآیند های کسب و کار بیشتر احساس می شود.