ارتقاء سیستم و گزارش گیری

ارتقاء سیستم و گزارش گیری

هدف مستندات ماموت سیستم، ساده کردن فرآیندهای مربوط به انتقال اطلاعات و سوابق پروژه می باشد که این امر با ارائه مستندات جامع و کامل مرتبط با پروژه در حین کار بررسی و پیگیری می شود. تمامی این مستندات که طی اجرای پروژه جمع آوری شده جهت دسترسی نمایندگان و مشتریان در سیستم ذخیره شده و حتی پس از اتمام پروژه در قسمت پوشه مشتری باقی می ماند.

مجموعه مستندات اصلی ارائه شده توسط تیم ماموت سیستم شامل موارد زیر می باشد:

مشخصات مورد نیاز و نمونه های اولیه
ماژولهای AS IS و TO BE با ابزاها و متدلوژی ARIS  در یک ردیف طراحی شده
گزارش پیشرفت کار بصورت روزانه و پیگیری رکوردها
گزارش موضوعی و ثبت رکوردها
راهنمای پیاده سازی سیستم
راهنمای اداری و اجرایی
راهنمای کاربری و سناریوهای کسب و کار

ماموت سیستم تمامی اسناد مربوط به ارتقاء، پشتیبانی و پیاده سازی راهکارهای SAP را مطابق با ASAP ارائه می دهد.