اخبار ماموت سیستم

همکاری مشترک شرکت ماموت سیستم ،تلکا و ایرانسل

18 خرداد 1395 | اخبار پروژه ها
همکاری مشترک شرکت ماموت سیستم ،تلکا و ایرانسل
از این پس کلیه عملیات نگهداری و تعمیرات و ارائه کامل خدمات در کلیه سایت های مخابراتی ایرانسل به همراه پوشش کامل کلیه تجهیزات تحت نگهداری و موجود در سایت های ایرانسل تحت سیستم SAP مدیریت خواهند شد.


شایان ذکر است شرکت تلکا به عنوان اولین مشتری شرکت ماموت سیستم حدود 4 سال است که از مزایای SAP بهره مند است و تاثیرات این سیستم را به وضوح در کسب و کار خود مشاهده نمو ده است .


به موجب این قرارداد
1- کلیه فرآیندهای :
1.1- ارسال تیم جهت ارائه خدمات به سایت های ایرانسل
1.2- هماهنگی پیمانکار
1.3- ارسال قطعات و تجهیزات
1.4- انجام سرویس های بدون نیاز به هماهنگی
2-برنامه ریزی سرویس های دوره ای شامل سرویس های ماهانه ،فصلی ،شش ماه سالیانه
3-ثبت گزارشات سرویس های دوه ای در شناسنامه تجهیزات و امکان گزارش گیری کلی از تمام تجهیزات
4- ثبت دستورکار توسط رکت ایرانسا در سیستم SAP جهت تعمیرات موردی (CM) و ثبت آنها در شناسناه تجهیزات
5-امکان گزارش گیری از کلیه تعمیرات موردی ،خدمات ارائه شده به کارفرما ،خدمات خریداری شده از پیمانکاران،اجناس خریداری شده از پیمانکاران
6-اعلام شرح کار روزانه به پرسنل و برنامه ریزی روزانه تعمیرات و نگهداری.

منبع: ماموت سیستم